Tuoteryhmät
Fiduz JMPosner

Tietosuojaseloste

TD Circus Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus GDPR (679/2016). Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24.

1. Rekisterinpitäjä

TD Circus Oy
Y-tunnus: 2530976-8
Hermanninkatu 18B 33610 Tampere

1.1 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pasi Heimolehto
TD Circus Oy
Hermanninkatu 18B 33610 Tampere
Sähköposti: info@tdcircus.fi

2. Rekisteröidyt

TD Circus Oy:n asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat sekä yhteistyökumppani.

3. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilörekisterin käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn ja TD Circus Oy:n välisen asiakassuhteen tai yhteistyösuhteeseen liittyvien asioiden hoitaminen ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella TD Circus Oy:n viestimien kautta.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
•    nimi
•    yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti jne.)
•    historia (tilaukset, tarjoukset, laskutus)
•    vuokraussopimuksissa henkilötunnukset
•    muut vastaavat tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, mm. puhelimitse, sähköpostilla, verkkolomakkeen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden tai yhteistyökumppanien tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

9.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

9.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

9.3 Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

9.4 Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

9.5 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

9.6 Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

9.7 Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

9.8 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html